ผลการแข่งขัน Singha Light Exteme Thailand Championship 2014

tee5976844_1568165882792375343_n

สรุปผลการแข่งขัน “Singha Light Extreme Sport Thailand championship 2014”
เมื่อวันที่ 6-8 มิถุนายน 2557 ที่  สนามกีฬาหัวหมาก

BMX Flatland / Open
flatpro481142229_514382775908533976_n

1 ภาคภูมิ ภู่สอาด                             87.33
2 สุวรรณโณ เมฆาลัย                       84.67
3 พิชิต วรอนันต์                                82.67
4 ฉัตรเฉลิม ฉายวิโรจน์วิทย์             77.67
5 ฉัตรชัย ฉายวิโรจน์วิทย์                  74.33
6 เอกรักษ์ หอมทอง                           72.67
7 วสันต์ ซื่อสัตย์                                 70.00
8 รุ่งโรจน์ สุนทรพานิชกิจ                   65.33
9 ประเสริฐ, จงอุดมทรัพย์                   63.33
10 ประสิทธิ์ จงอุดมทรัพย์                   62.33

BMX Flatland / Amateur
flatam12765593_5479799898478029399_n

1 พัทธพงศ์ ศุภลักษณ์(เก่ง)                 86.00
2 บุญมี เลื่อยคลอง(มี)                        83.17
3 ธนดล เจริญผล (ฟลุ๊ค)                     81.33
4 ธีรศักดิ์ ลือสุขศรี (ปาร์ค)                 76.60
5 ศุภฤกษ์ บุณยกิตา                            74.33
6 พิษณุ สาธิตนิมิตชัย                          71.00
7 ทรงฤทัย ขุนเณร(โอม)                      70.33
8 พีรพงษ์ ชาญชัยศรี (กล้วย)              68.67
9 ภาณุมาศ เหมหา                              66.00
10 อณุชา พรมจารี (เขียว)                  62.33

BMX Park / Open
parkpro443539_8989562747902534297_n

1 เกียรติชัย วานิชย์สกุล                                97.67
2 รุ่งเรือง ภามี                                               96.00
3 สายธาร เพ็ชรนุ่ม                                        94.67
4 นนทกร อินทร์โคกสูง                                  93.33
5 โชคชัย วานิชย์สกุล                                     91.33
6 Omar quimbay Rojaj                              86.00
7 ปราชญา เอี่ยมสอาด                                   83.67
8 ณัฐดนัย ดีประสิทธิ                                      81.67
9 นพรัตน์ ตรีประชานาถ                                79.33
10 รณกฤต วงษ์ประชา                                   77.67
11 ผดุงเกียรติ แก้วยานะ (เกียรติ)                 75.33
12 จักรกฤษณ์ ทองอ่อน                                  72.67
13 ยุทธนา บัวจันทร์                                        70.67
15 ชนพงษ์ บุญแก้ว                                         68.33
16 อภิสิทธิ์ เอื่ยมสะอาด                                 66.33
17 ธวัชชัย ความมั่น                                        64.67
18 สมศักดิ์ เซ็งหลี                                           57.00
19 วิษณุ คำวงษา                                                 –

BMX Park / Amateur
parkam541_4391946474554441128_n

1 เชาวลิต ทองยิ่ง (เอ็ม)                               89.67
2 จตุพร ก้องเกียรติกำจาย (ไบร์ท)             84.67
3 ชินกร ชูสกุลรัตน ์ (บอย)                          84.00
4 นเรศ อนันตศิริจินดา(โม)                          79.33
5 เฉลิม ฉลาดคิด (วิน)                                  74.67
6 วชิรวิทย์ วัฒนเกษร                                    74.00
7 ราชันย์ ศรีรัตนไพศาล (ซัน)                       72.33
8 กิจเกรียงไกร อภัยนิพัฒน์ (นาโต้)             69.00
9 จิรายุ บุญผูก                                              68.33
10 กุลดิลก ทิทา                                            65.00

Skate Board Park/  Open
1 รัฐธรรมนูญ มาสมบูรณ์                       83.67
2 ชัชพล หวังกะจิ                                  82.33
3 วรุณ ดีสมบัติ                                     81.67
4 เมธาวัฒน์ เหล่าวงษา                        79.67
5 ปรีชา ฉาบแก้ว                                   78.33
6 สุทัศน์ ศิริวัฒน์                                    77.33
7 อธิวัฒน์ เรืองศรี                                  76.67
8 ธวัชชัย เซี่ยงอึ้ง                                   74.33
9 ศิริพงษ์ เพศสุข                                    67.00
10 ชยากร วงศ์วัฒนโสภณ                     62.67
11 ภากร ปานอุทัย                                   8.67

Skate Board Park/  Amateur
1 พงศ์พัฒน์ พาหุรัด (ต้อม)                                 69.33
2 ณภัทร แต้สุนทรไพเราะ (หยิด)                       66.67
3 จิรภัทร เหล่าวงษา (เจ๊ท)                                  65.00
4 ณัฐวุฒิ จินดาลักษณ์ (เจ้น)                               63.33
5 จักริน ศิริอาภากร (เบนซ์)                                63.00
6 อัยมัน อาลี                                                       59.00
7 ชาตรี ขัติยะ                                                      58.00
8 สันติสุข ปั้นอิ่ม (เม่น)                                       57.00
9 ชาญวิทย์ รัตนศิริพรหม                                   54.33
10 รัตตพล โตลอย                                              53.00
11 พีรพัฒน์ ชำนาญราช                                       51.67
12 นาทาน (ทีม gifted)                                       49.67
13 กิตติคุณ พรมศาสตร ์                                     45.33

แผนที่งานแข่งขัน
{google_map}13.753923,100.615544{/google_map}

ผลการแข่งขัน  Thailand Extreme Sports Championship ปี 2013 http://www.siambmx.com/?p=2720