Siambmx version Ramakien

March 24, 2013 siambmx 0

รามเกียรติ์ วรรณคดีไทย ที่มีเค้าโตรงจากวรรณคดีอินเดีย รามายณะที่ชาวอินเดีย แต่งขึ้นเป็นภาษาสันสกฤต เป็นที่รู้จักในหมู่ชาวไทยมาตั้งแต่สมัยโบราณ ได้รับอิทธิพลมาจากลัทธิพราหมณ์ ฮินดู กำเนิดขึ้นมาประมาณ 2,400 ปีกว่า

Artwork from Anakin Flatboy

March 7, 2013 siambmx 0

Siambmx.com proudly present artwork from siam BMXer – Anakin Flatboy ผลงานเทพๆงามๆจากBMX ชาวสยาม ภูมิใจมากๆครับกับผลงานของ Anakin Flatboy — with Anakin Flatboy.